THÔNG TIN BÀ ĐẬU THỊ THANH
Địa chỉ:
ĐẬU THỊ THANH
Họ và tên:
ĐẬU THỊ THANH
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
2013
Phần mộ:
Đồng Cấm
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ