THÔNG TIN BÀ ĐẶNG THỊ TRIÊM
Địa chỉ:
ĐẶNG THỊ TRIÊM
Họ và tên:
ĐẶNG THỊ TRIÊM
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
Phần mộ:
Đầu Lâu
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ