THÔNG TIN BÀ CHÍNH THẤT PHAN THỊ THỈ
Địa chỉ:
CHÍNH THẤT PHAN THỊ THỈ
Họ và tên:
CHÍNH THẤT PHAN THỊ THỈ
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1987
Phần mộ:
Đồng Trám
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ