THÔNG TIN BÀ CHÍNH THẤT PHAN THỊ SÁU
Địa chỉ:
CHÍNH THẤT PHAN THỊ SÁU
Họ và tên:
CHÍNH THẤT PHAN THỊ SÁU
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1950
Phần mộ:
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ