THÔNG TIN BÀ CHÍNH THẤT PHAN THỊ ĐỈU
Địa chỉ:
CHÍNH THẤT PHAN THỊ ĐỈU
Họ và tên:
CHÍNH THẤT PHAN THỊ ĐỈU
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1986
Phần mộ:
Rú Trúc
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ