THÔNG TIN BÀ CHÍNH THẤT CAO THỊ HẢI
Địa chỉ:
CHÍNH THẤT CAO THỊ HẢI
Họ và tên:
CHÍNH THẤT CAO THỊ HẢI
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Đã mất
Năm mất:
1985
Phần mộ:
Xóm Thanh Mai (trại Hươi cũ)
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ