THÔNG TIN BÀ BÙI THỊ MINH GIANG
Địa chỉ:
BÙI THỊ MINH GIANG
Họ và tên:
BÙI THỊ MINH GIANG
Giới tính:
Nữ
Tình Trạng:
Còn sống
TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP, GHI CHÚ